blocks_image
Algemene beslagvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van
Hoefsmeden.

ART.1:

1.1
De navolgend voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in
artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden
zijn opgesteld ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van
Hoefsmeden, alsmede haar leden.

1.2
In het navolgende wordt onder "hoefsmeden" verstaan, leden van de
Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, die in de uitoefening van hun
ambacht of bedrijf verklaard hebben de onderhavige algemene
voorwaarden te hanteren.

1.3
In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan, de met
de hoefsmid contracterende partij.

ART. 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1
Alle aanbiedingen en opdrachten, alsmede de terzake gesloten
overeenkomsten, waaronder die van koop- en verkoop of aanneming van
werk, alsook de aanvaarding en uitvoering daarvan, vinden plaats onder
de toepasselijkheid verklaring van deze algemene voorwaarden van de
wederpartij.

ART.3: OFFERTES

3.1
Alle door de hoefsmid gedane offertes of aanbiedingen
Zijn vrijblijvend, tenzij de Hoefsmid schriftelijk eenduidig te kennen
heeft gegeven dat zijn aanbod als een onherroepelijk aanbod dient te
worden beschouwd.

3.2
Indien overeenkomsten de aanneming van werk betreffen, waaronder
uitdrukkelijk begrepen de uitvoering door de Hoefsmid van hoefbeslag
en/of -verzorging zal de overeenkomst steeds geacht worden een
inspanningsverbintenis te zijn.

ART.4: LEVERTIJD

4.1
Indien sprake is van de levering van goederen aan de wederpartij door
de hoefsmid in het kader van enige terzake gesloten koopovereenkomst,
wordt onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde
termijn waarbinnen goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft,
moeten worden afgeleverd. De levertijd vangt niet eerder aan dan nadat
door de hoefsmid is ontvangen de juridisch bindende overeenkomst met
de wederpartij, alsmede alle in verband met de gesloten overeenkomst
door derden aan te leveren materialen en gegevens, waaronder grond- en
hulpstoffen.

4.2
De in lid 1en lid 4 genoemde termijn zal nimmer te beschouwen zijn als
fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij
derhalve de hoefsmid schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3.
De hoefsmid houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de levertijden te
verlengen, indien zulks, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging in de
toelevering aan de hoefsmid door derden, redelijkerwijs noodzakelijk
is. 4.4. Indien er sprake is van aanneming van werk, waaronder
nadrukkelijk begrepen het uitvoeren van hoefbeslag en verzorging, zal
de levertermijn steeds in overleg met de wederpartij worden
vastgesteld.

ART.5:

5.1
De hoefsmid is uitdrukkelijk bevoegd de leveringstermijn te verlengen
met een termijn gelijk aan de vertraging als gevolg van
omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij
dienen te komen, dan wel het gevolg van overmacht zijn, zonder
deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd
de bevoegdheid van de hoefsmid om ingevolge verwijtbare handelingen
van de wederpartij, vergoeding van de door de hoefsmid geleden schade
te vorderen.

5.2.
Voor risico van de wederpartij komen en ieder geval de gevolgen van
vertragingen in de (op)levering, indien zulks te wijten valt aan
onwilligheid van het te behandelen paard, dan wel het door de Hoefsmid
of derden, waaronder de wederpartij, ontdekken van gebreken in het
paard.

ART.6: OPLEVERING

6.1
Oplevering van het door de hoefsmid uitgevoerde werk zal geschieden
door de gereedmelding door de hoefsmid aan de wederpartij, dan wel aan
diens gemachtigde. Oplevering kan ook geschieden door handelingen van
de hoefsmid waaruit redelijkerwijs het gereed zijn van het werk kan

worden afgeleid.

ART.7: UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN

7.1
Bij de uitvoering der werkzaamheden is de wederpartij gehouden zorg te
dragen voor een werkplek en omstandigheden welke de veiligheid,
alsmede het welzijn van zowel de Hoefsmid alsook het te behandelen
paard, zoveel als redelijkerwijs mag worden verwacht, waarborgt.

7.2
De wederpartij dient te zorgen voor de werkzaamheden noodzakelijke
hulpkrachten, elektrische energie, water, e.d.

7.3
Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele extra kosten en
wel in het bijzonder de kosten verband houdend met de aard van het
paard en/of de hoeven, dan wel de werkplek en/of omstandigheden waar
de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Onder zodanige extra kosten
vallen in ieder geval de kosten van dierenartsen indien der zelfs
assistentie door de Hoefsmid geraden wordt geacht.ART.8: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1
De wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten waarop de
hoefsmid een beroep kan doen te respecteren. Alle informatie, in
welke vorm dan ook, welke de wederpartij als gevolg van enige
overeenkomst met de hoefsmid ter kennis komt, dient vertrouwelijk te
worden behandeld, tenzij dergelijke informatie reeds als algemeen
bekend dient te worden beschouwd.

8.2
De hoefsmid behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes.
Deze en soortgelijke stukken blijven eigendom van de hoefsmid, ook
nadat kosten aan de wederpartij zijn doorberekend, en mogen zonder
zijn schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden
getoond, of op andere wijze gebruikt.

ART.9: GARANTIE

9.1
Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van het uitgevoerde
werk, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel
redelijkerwijs het gevolg zijn van omstandigheden welke voor rekening
van de wederpartij dienen te komen, waaronder onwillige paarden,
gebreken aan hoeven of een kwalitatief onvoldoende werkplek, leveren
nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de
betreffende overeenkomst.

9.2
De hoefsmid staat niet in voor de geschiktheid van het uitgevoerde
werk voor het doel waarvoor de wederpartij deze bestemt, tenzij de
Hoefsmid de geschiktheid voor de bestemde toepassing schriftelijk
heeft gegarandeerd, redelijkerwijs moet worden aangenomen.

9.3
Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat de
hoefsmid in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen
en het voor de productie van deze goederen gebruikte materiaal, een en
ander in dier voege, dat door de hoefsmid nimmer meer garantie
verplichtingen worden aangegaan dan de garantie verplichtingen waartoe
de leverancier van de betrokken goederen en/of materialen zich jegens
de hoefsmid verplicht heeft.

9.4
Indien herstel van uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk moet worden
geacht, zulks ter beoordeling van de behandelend hoefsmid, dient ter
zake steeds een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten. Het
herstel geschiedt steeds voor rekening van de wederpartij tenzij de
hoefsmid na bestudering van de gebreken in het werk, of het geleverde
goed, schriftelijk zijn aansprakelijkheid op grond van enige garantie
verplichting heeft erkend.

9.5
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling
en onjuist onderhoud, of gebreken die zich voordoen na reparaties of
wijzigingen door derden of door de wederpartij zelf, vallen buiten
iedere garantie.

9.6
De garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot het gratis leveren
van nieuwe onderdelen, de hoefsmid is dan ook nimmer aansprakelijk
voor enige andere door de wederpartij geleden schade, waaronder mede
wordt verstaan letselschade en gevolg schade.

9.7
Het beweerdelijk niet nakomen door de hoefsmid van haar
garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de
verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met de hoefsmid
gesloten overeenkomst.

ART.10: RECLAMES

10.1
Reclamering ten aanzien van uitwendig waarneembare gebreken dient
schriftelijk te geschieden uiterlijk bij de visuele keuring
onmiddellijk na oplevering van het werk door de hoefsmid, dan wel als
geen keuring bij oplevering plaatsvindt binnen 48 uren na oplevering,
bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de hoefsmid
ter zake van die gebreken vervalt. Reclames ten aanzien van reeds door
de wederpartij gebruikte of verwerkte goederen zijn niet mogelijk. De
kosten van keuringen zijn steeds voor rekening van de wederpartij.

10.2
Reclamering ten aanzien van uitwendig niet waarneembare gebreken dient
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering
schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke
hoefsmid vervalt.

10.3
De wederpartij is niet bevoegd op enige aan de hoefsmid toekomende
som, ter voldoening aan een door de hoefsmid toegezonden factuur of
anderszins, enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.

ART.11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1
De hoefsmid behoudt zich de eigendom van de goederen en/of materialen
voor, totdat de wederpartij de koopsom, met alle, ingevolge deze
algemene voorwaarden of anderszins bijkomende kosten heeft voldaan,
of daarvoor afdoende zekerheid, zulks ter beoordeling van de Hoefsmid,
heeft gesteld.

11.2
Het gestelde in dit artikel zal nimmer uitgelegd kunnen worden als het
afstand doen van enig aan de hoefsmid toekomend recht op retentie.

11.3
De wederpartij is gehouden de hoefsmid onverwijld op de hoogte te
stellen van (buiten)gerechtelijke maatregelen van derden, verband
houdende met de goederen die ingevolge dit artikel eigendom van de
hoefsmid zijn.

ART.12: BETALING

12.1
Betaling dient te geschieden netto a contant onmiddellijk na
oplevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij
deelleveringen zal de wederpartij deze, pro rato aan het geleverde,
netto a contant dienen te voldoen aan de hoefsmid.

12.2
Indien er gerede twijfel bij de hoefsmid bestaat omtrent de
betalingscapaciteit van de wederpartij, is de Hoefsmid bevoegd de
overeengekomen bezorging van goederen, dan wel de uitvoering van het
werk uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling
heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de
hoefsmid als gevolg van enige hierdoor ontstane vertraging te lijden
schade.

ART.13:

13.1
Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of
incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het
gevolg zijn van de niet of niet volledige betaling van de wederpartij
aansprakelijk worden gehouden.

13.2
Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een
interest van 15 % per jaar, ingaande een maand na de factuur datum,
waarbij een gedeelte van een maand zal hebben te gelden als een volle
maand..

13.3
Vergoeding van buitengerechtelijke kosten ontslaat de wederpartij niet
van de verplichting om overige door de hoefsmid geleden schade aan de
hoefsmid te vergoeden, voorzover de Hoefsmid op deze vergoeding
rechtens aanspraak kan maken.

13.4
Bij door de hoefsmid geconstateerde wanbetaling door de wederpartij is
de hoefsmid uitdrukkelijk bevoegd van deze wanbetaling melding te
maken bij het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden.

ART.14: ONTBINDING

14.1
Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden,
behoudt de hoefsmid zich het recht voor de lopende overeenkomsten
tussen de hoefsmid en de wederpartij als ontbonden te beschouwen,
ongeacht of aan de overeenkomst en) reeds geheel of gedeeltelijk
uitvoering is gegeven, en wel zonder rechtelijke tussenkomst en zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop,
zulks naar oordeel van de Hoefsmid de veiligheid en welzijn van
hemzelf, dan wel het paard niet (langer) kan worden gegarandeerd.
Tevens is de hoefsmid bevoegd gesloten overeenkomsten als ontbonden te
beschouwen indien de wederpartij nalatig is in de nakoming van met de
hoefsmid gesloten overeenkomsten.

14.2
Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. De wederpartij blijft aansprakelijk voor alle door de
hoefsmid ter zake geleden schade.

ART.15: AANSPRAKELIJKHEID

15.1
Onverminderd het gestelde in art.9-10 wordt door de hoefsmid geen
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan door hem geleverde,
ge- of vermaakte goederen en/of andere goederen, dan wel andersoortige
schade, waaronder letselschade bij het behandelde paard, welke direct
of indirect oorzaak vinden in door of namens de hoefsmid verrichtte
handelingen.

15.2
Indien en voorzover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor
schades in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden
beschouwd, dan wel om andere redenen rechtens ontoelaatbaar is, zal
het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe
de hoefsmid zijn aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een
verzekeringsovereenkomst. Met betrekking tot al die voorvallen waarvan
het risico redelijkerwijs niet doormiddel van een
verzekeringsovereenkomst is af te dekken, accepteert de hoefsmid geen
aansprakelijkheid, tenzij deze voorvallen het gevolg zijn van opzet of
grove schuld van de hoefsmid.

15.3
De weder partij is gehouden de hoefsmid te vrijwaren en eventueel
schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoedingen,
welke derde ten laste van de hoefsmid mochten maken in verband met de
schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik
van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen, dan wel door
toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan de hoefsmid door of
vanwege de wederpartij zijn verstrekt of voorgeschreven.

ART. 16:

16.1
Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, is
noch wijziging noch annulering noch ontbinding van een gesloten
overeenkomstmogelijk, tenzij de uitvoering van een gesloten
overeenkomst door de hoefsmid onmogelijk of bezwaarlijk wordt ten
gevolge van overmacht. Onder overmacht dient in ieder geval te worden
verstaan het bestaan en het ontstaan van omstandigheden, op welke
wijze ook, waardoor de veiligheid en/of het welzijn van de Hoefsmid,
dan wel het te behandelen paard en/of derden niet (langer)
gegarandeerd kan worden.

ART.17: GESCHILLEN

17.1
Op alle geschillen deze algemene voorwaarden of tussen de hoefsmid en
de wederpartij gesloten overeenkomsten betreffende, is het Nederlandse
recht van toepassing.

17.2
Deze geschillen zullen worden beslist door de daartoe bevoegde
rechter, zulks met inbegrip van een arbitragecommissie, indien de
beslechting van eventuele geschillen door de Hoefsmid en de
wederpartij is of wordt overeengekomen.

17.3
Zowel de hoefsmid als de wederpartij zijn bevoegd door het bestuur van
de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden aan te wijzen personen om
advies te vragen ter beslechting van tussen de hoefsmid en de
wederpartij ontstane geschillen.

ART.18:

18.1
In het geval van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene
voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten
worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een
wijze die zowel het belang van de hoefsmid bij de bepaling, als het
belang van de individuele wederpartij in acht neemt.

18.2
In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene
voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten
worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, zal zulks
de kwaliteit van de overige bepalingen niet aantasten.